Agent ubezpieczeniowy

Pośrednik działający w imieniu i na rzecz jednego (tzw. agent wyłączny) lub wielu zakładów ubezpieczeń (tzw. multiagent). Wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych i administracyjnych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia oraz doradzaniu w tym zakresie, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, również w sprawach o odszkodowanie.

Najczęściej jest przedsiębiorcą wykonującym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

 

All risks

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, czyli zakres ubezpieczenia określa tylko to co nie jest objęte ubezpieczeniem

 

Amortyzacja

Wskaźnik pomniejszający wartość przedmiotu ubezpieczenia w zależności od okresu eksploatacji, czyli wskaźnik który określa zużycie przedmiotu  np, samochodu z racji wieku. Dla przykłądu -  Amortyzacja 30 % tzn że od ceny  części nowej zostanie odjęte 30 % wartości tej cześci i to będzie stanowić wartość odszkodowania. Umowy ubezpieczenia dopuszczają możliwość wykupienia amortyzacji  za opłatą dodatkowej składki.

 

Bonus-malus

Zwyczajowa nazwa tabeli zniżek naliczanych za brak szkód w kolejnych latach oraz zwyżek – naliczanych w przypadku zgłoszenia szkody.

 

Cargo

Ubezpieczenie dotyczące przewożonych ładunków. Cargo może być krajowe lub międzynarodowe, morskie, lotnicze lub samochodowe.

 

Cesja

Umowa przekazania przez Klienta praw/wierzytelności wynikających z posiadanej umowy ubezpieczenia. Najczęściej chodzi o cesję praw do odszkodowania na bank, z polisy na życie, mieszkanie czy auta w związku z kredytowaniem zakupionego przedmiotu lub nieruchomości. Cesja zabezpiecza klienta , że w przypadku kredytowanego samochodu i ew. kradzieży ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie do banku spłacając kredyt na zakup w wyniku czego kredytobiorca nie musi spłacać kredytu od przedmiotu którego nie ma w wynku kradzieży.

 

Dewastacja

Zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie. W zależności od warunków umowy, pojęcie dewastacja może obejmować również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem rabunku, kradzieży lub kradzieży z włamaniem.

 

Doubezpieczenie

Umowa uzupełniająca zawierana w razie zwiększenia się wartości mienia (pojazdu, nieruchomości) w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ewentualnie w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy wypłacono odszkodowanie, które pomniejszyło sumę ubezpieczenia. Warunki lub ew. potrzebę duobezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia