Pojazd historyczny

To pojazd spełniający jeden z poniższych warunków:

- zabytkowy - wpisany do rejestru zabytków lub znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków

- wpisany do księgi inwentarza muzealiów,

- mający co najmniej 40 lat,

- mający co najmniej 25 lat i uznane przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub

- mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji

 

Pojazd wolnobieżny

Pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku prowadzeniem gospodarstwa

 

Polisa

Dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej oraz jej warunki.

 

Reasekuracja

Umowa, na mocy której jeden ubezpieczyciel zwany cedentem odstępuje całość lub część ryzyka przyjętego do ubezpieczenia wraz z częścią składek innemu ubezpieczycielowi, zwanemu reasekuratorem, który w zamian zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniej części świadczeń wypłacanych ubezpieczonemu

 

Regres ubezpieczeniowy

Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania zwrotu od sprawcy szkody całości lub części wypłaconego odszkodowania. W ubezpieczeniach mienia stosowany np. w przypadku wypłaty odszkodowania za zalane przez sąsiada mieszkanie klientowi towarzystwa. Ubezpieczyciel zwraca się do sprawcy z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty na podstawie regulacji kodeksu cywilnego.

 

Regres jest też stosowany w ubezpieczeniach OC komunikacyjnego. Poszkodowany dostaje odszkodowanie, ale ubezpieczony sprawca szkody jest zobowiązany zwrócić ubezpieczycielowi wypłaconą kwotę jeśli:

- wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

- wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

- nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

- zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Składka

Suma pieniężna należna ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. Inaczej - opłata za gwarancję, że, w wypadku określonego nieszczęścia (przy zachowaniu ściśle określonych warunków), ubezpieczyciel pokryje szkodę

 

Suma ubezpieczenia

Wartość wyrażona w złotych lub innej walucie, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do pracy. Suma ubezpieczenia stanowi górną odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego i odszkodowanie tylko w wyjątkowych wypadkach może ją przekroczyć

 

Szkoda

Strata wyrządzona w ubezpieczonym mieniu przez określone zdarzenie losowe np. zniszczenia samochodu w wyniku wypadku.

 

Szkoda całkowita

Szkoda, w wyniku której przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu. Na przykład w umowach AC przyjmuje się, że szkoda całkowita jest orzekana przy kosztach naprawy przekraczających 70 proc. sumy ubezpieczenia, co czyni naprawę nieopłacalną.