Obiekty małej architektury

 

Obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku, na terenie nieruchomości, na której położony jest dom jednorodzinny. Szczegółowo co zaliczmy do obiektów małej architektury określają OWU. Będą to m. in. chodnik, podjazd, plac utwardzony, piaskownica, huśtawka, drabinki, oświetlenie posesji, pomieszczenie na śmieci oraz posągi, wodotryski (oczka wodne, fontanny), basen, boisko sportowe, kort tenisowy, altana i inne obiekty architektury ogrodowej trwale związane z gruntem.

 

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązania do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z winy lub z umowy w związku z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem zobowiązania. Kodeks Cywilny dzieli odpowiedzialność cywilną na: tzw. deliktową i kontraktową.

 

Odpowiedzialność cywilna tzw.deliktowa

Jeśli ktoś wyrządził komuś krzywdę/szkodę ze swojej winy, zobowiązany jest do jej naprawienia.

 

Odpowiedzialność cywilna tzw.kontraktowa

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub mieniu oraz ich następstwa finansowe, którą ponosi Przedsiębiorstwo w związku z realizacją określonego kontraktu w ramach prowadzonej działalności.

 

Odszkodowanie

Suma, którą ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić z ubezpieczenia majątkowego, obowiązkowego lub dobrowolnego w razie zaistnienia określonego w przepisach ubezpieczeniowych zdarzenia losowego. Wypłata odszkodowania stanowi materialną kompensację szkody.

 

Oględziny pojazdu

Weryfikacja stanu techniczno-wizualnego ubezpieczanego pojazdu potwierdzona dokumentacją fotograficzną, uwzględniająca wyposażenie standardowe i dodatkowe, wskazania licznika przejechanych kilometrów, sprawność wymaganych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, zgodność nr nadwozia (VIN) z numerem w dowodzie rejestracyjnym itp.