Wg polskiego prawa każdy pojazd zarejestrowany na terenie RP ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Obowiązek dotyczy posiadaczy pojazdów :

- pojazdów samochodowych,

- motorowerów,

- motocykli,

- ciągników rolniczych

- przyczep, oraz

- pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).


Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC ?

 

Pamiętaj :

- najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),

- w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,

- najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,

- najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),

- przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,

- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP

 

Nie dotrzymanie któregoś z w/w terminów może skutkować,  że wyniku kontroli przez jedną z uprawnionych instytucji , UFG ( Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ) wezwie nas do przedłożenia  ważnej polisy lub w przypadku jej braku nałoży na właściciela pojazdu karę :

 

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:
 

1.  rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
 

  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
     

2.  okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
 

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;
     

3.  minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2016 roku

 
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
100% 3 700 zł 5 550 zł 620 zł 190 zł
50% 1 850 zł 2 780 zł 310 zł
20% 740 zł 1 110 zł 120 zł

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, i PBUK i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom!

 

Osoba która nie spełniła w danym roku obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC - zgodnie z warunkami określonymi w ww. ustawie - powinna dobrowolnie wnieść należną stawkę opłaty na konto UFG (art. 88 ustawy). 
 

Zatem jeśli nie wpłacisz kary dobrowolnie, może być ona w konsekwencji ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi -tj. przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.